Ние припознаваме Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН като споделен обществен ред за развитие и активно работим за тяхното постигане
globalni_celi.jpg

Младежко и социално предприемачество

Разработихме и усъвършенстваме авторска методология за мотивация, обучение и консултации за начинаещи предприемачи. Те научават как да започнат, развият и подобрят своя бизнес или социална идея. Получават също възможности да представят своите иди пред потенциални инвеститори (банки, стартъп фондове, акселератори и институционални донори). Наши партньори са консултантска къща "Стратегии", водещи търговски банки, Общински гаранционен фонд, Ринкър център, Промяната и други. 

Интеграция и овластяване на хора в риск

За нас предприемачеството е успешен начин за социално включване и реализация на разнообразни хора в риск - младежи с увреждания, NEETs, жени и хора от отдалечени населени места. През последните години ние подкрепихме над 100 идеи и 10 % от тях в този момент са устойчив бизнес, управляван от хора с увреждания. Наши партньори са Агенция на хората с увреждания, Съюза на глухите в България и неправителствени организации със същия фокус.

Насърчаване на корпоративната социална отговорност

Развиваме проекти и продукти за популяризиране и внедряване на принципите на корпоративната социална отговорност и екологично чисто производство в ежедневното управление на бизнес организациите и публичните институции. 

Наши партньори са Джънкшън България, Кая Продукшънс, Висшето училище по застраховане и финанси, Българска асоциация на КСО специалистите, АДВИБ и Стърлинг Премиум Офиси. 

За да демонстрират своята продължителна ангажираност с Глобалния договор на ООН, нестопанските организации трябва да представят Комюнике за ангажираност на всеки две години. Комюникето за ангажираност съдържа описание на практическите действия, които организацията е предприела, за да подкрепи Глобалния договор и да се ангажира с инициативата.

©2024 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси