Проекти

Дигитализацията-възможност за придобиване на нови знания и умения за заетост на младите хора в малките населени места /DigiYouth/

Проектът е финансиран от Национална програма за младежта (2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“
Image

Цел на проекта е активизиране на младите хора в малки населени места,създаване на диитални умения и умения за заетост в градовете Ихтиман и Сливница.

Специфични цели:

 • Осигуряване на достъп до качествени младежки услуги за придобиване на дигитални умения и компетенции за повишаване на пригодността за заетост чрез обучителни програми, базирани на проучени потребности на млади хора;
 • Стимулиране на гражданската активност на младите чрез показване на добри примери и организиране на мотивационни сесии.

 

Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш

Проектът е финансиран от Европейски социален фонд по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Image

Цел на проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“ е да предложи интегриран подход  за повишаване качеството на живот, социално включване и намаляване на бедността, както и до трайна интеграцияп на маргинализирани общности, чрез реализация на комплексни мерки. 

Цели на проекта са: 

 •  Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи;
 • Осигуряване на достъпа до образование и обучение;
 • Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги;
 • Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи

Специфична цел е подкрепа за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение. 

 

Креативна каравана

Проектът е съфинансиран от ЕС по програма Interreg-IPA CBC България - Сърбия.
Image

Основната цел на проекта „Креативна каравана” е да разшири информираността и да предостави умения в областта на предприемачеството сред младежите чрез иновации в образователната система и нови модели на комуникация и представяне. Фокус е поставен върху младежите със творчески професии или образование - архитектура, дизайн, ИТ, фотография или др.

Една от основните цели на проекта е подобряването на предприемаческите умения на младите хора и тяхната креативност, както и преходът от образование към работа.Проектът предвижда редица обучения. Целта на обученията е да подготви младежите, които от своя страна да използват творческия си потенциал и ентусиазъм за разрешаване на казуси и подпомагане на развитието на социални бизнеси.

Заедно с младежите и техните ментори бизнесите, които са участници в проекта ще търсят решения на текущи или стратегически проблеми, ще работят върху възможностите за растеж и ще подобряват бранда си, маркетинговата си стратегия и цялостния бизнес модел.

 

Микрофонд B4B HUB

Финансов донор на проекта е "Български фонд за жените". Водеща организация по проекта е Фондация "Генерация" с партньор Фондация "Каузи"
Image

Микрофонд за подпомагане на начинаещи предприемачи

Съвместен проект на Фондация "Генерация" в партньорство с Фондация "Каузи"  насочен към жени от Северозападна България. Създаденият микрофонд B4B HUB, цели социално тоговорни компании да подпомагат начинаещи предприемачи чрез стоки и услуги, необходими в началния етап на тяхната дейност. 

Хъбът работи като платформа за насърчаване на предприемачеството - път към икономическа независимост и обществената отговорност на малките и средни компании към стартиращи такива.

Основни дейности:

 1. Провеждане на информационна кампания в градовете Видин, Враца, Монтана и Лом
 2. Кандидатстване и селектиране на кандидатките
 3. Връчването на стоки и услуги на селектираните от комисия подадени заявления

 

WENTPower - Женското предприемачество – сила за независимост

Финансов донор на проекта е "Български фонд за жените". Водеща организация по проекта е Фондация "Генерация" с партньор Фондация "Каузи"
Image

Женското предприемачество – сила за независимост

С реализирането на проекта Фондация "Генерация" в партньорство с Фондация "Каузи" целят насърчаването и подпомагането на предприемачеството за овластяване на млади жени и момичета от град Лом.

Основни дейности:

 1. Провеждане на информационна кампания
 2. Обучения за стартиране и усправление на бизнес
 3. Консултации за изготвяне на бизнес план
 4. Предоставяне на 2 стипендии за участие в Младежката предприемаческа борса
 5. Изготвяне на ръководство за начинаещи предприемачи

Основна цел на проекта е насърчаването и пдопомагането на предприемачество сред момичетата и младите жени в град Лом.  Това ще помогне за преодоляване на бедността и икономическата независимост, повишаването на качеството на живот и овластяването им.

 

Повишаване на предприемаческия капацитет - път към активно социално включване

Проект по Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2014-2020, съфинансиран от ЕСФ
Image

Основни цели на проекта са:

 1.  Повишаване на мотивацията и информираността на безработни, неактивни млади хора до 29 години за започване на самостоятелна стопанска дейност, информиране за ползите и предимствата на бизнес планирането и управлението и запознаване с добри примери и успешни практики.
 2. Повишаване на капацитета на безработни, неактивни, млади хора до 29 години, желаещи да започнат собствен бизнес и  самостоятелна стопанска дейност и самонаемане.
 3. Утърждаване на предприемачеството, като един от най-ефективните методи за справяне с безработицата и професионалното развитие.

 

Проектът предоставя обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения. Предоставят се и консултантски услуги за подготовка на самостоятелна сдтопанска дейност.

 

 

Местните власти- активен партньор за развитие на CREATIVна София, 2016

Фондация „ Каузи” е водеща организация в партньорство с ОКИ Столична библиотека.
Image

Цели на проекта са:

 1. Повишаване ангажираността и капацитета на представителите на местната власт и експерти-практици за внедряване на европейски практики за разкриване и насочване на иновативния потенциал на столицата – в икономическо, социално и културно измерение.
 2. Приемане на нарочна методология - устойчив управленски инструмент, подпомагащ изпълнението на направление „КТИ“ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 г., която предвижда редовното участие на експерти и граждански организации в партньорство с местните власти

В рамките на проекта бяха проведени Информационна сесия по културни и творчески индустрии, както и 10 индивидуални консултации между представители на КТИ и различните отдели на районната администрация.

В резултат беше публикуван наръчник „Ролята на местните власти за насърчаване на КТИ“
Изтеглете наръчника в PDF формат

pr ma europa


Проектът се финансира от
Столична община по Програма Европа.

Създаване на междусекторни партньорства за насърчаване на младежкото предприемачество, 2015- 2016

Фондация „ Каузи” е водеща организация по проекта, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Image

Проектът даде възможност на фондацията да разшити обхвата на дейностите си в още 6 града в страната- Силистра, Русе, Велико Търново, Хасково, Благоевград и Стара Загора. По места беше организиран обществен диалог с всички заинтересовани страни с цел създаване на мрежа за подпомагане и насърчаване на младежкото предприемачество. За тази цел бяха проведени 6 теренни проучвания за състоянието на предприемаческата екосистема в България. Освен това беше проучена добра практика на партньорската организация от Ниш, Сърбия в областта на насърчаването на младежкото предприемачество и създаването на бизнес инкубатор за креативна индустрия.

Дейности по проекта включваха 1) организиране на учебна визита за споделяне на добра практика; 2) споделяне на опит от Младежка предприемаческа борса за консултиране на млади предприемачи; 3)организиране на обществен диалог с всички заинтересовани страни по места за създаване мрежа за подпомагане и насърчаване на младежкото предприемачество; 4) провеждане на кампания за повишаване на обществената информираност.

project 2 donors

Екопоколение, 2012

Сдружение „Българска мрежа на Глобалния договор на ООН” в партньорство с Младежкия информационен консултантски център „Каузи“ и финансовата подкрепа на Столична община стартират проекта „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА „ЕКОПОКОЛЕНИЕ 2012”.
Image

С този проект искаме да повишим екологичната култура и отговорното поведение на децата и младежите от 5 до 18 години към заобикалящата ги среда. В 13 образователни институции (5 детски градини и 8 училища) на територията на София ще организираме занимания за малки и големи, в които ще се учим защо е добре да рециклираме боклука и колко е важно да не пилеем водата.

С пътуваща изложба върху чадъри ще създадем запомнящи се визуални послания, които да изградят трайно отговорно отношение към околната среда както у децата, така и у родители и учители.

sofiaВ детските градини и училищата ще поставим "Дърво на обещанията", на което всяко дете ще има възможността и отговорността да обещае нещо на природата.

Проектът се финансира от
Столична община.

Y-CEENATRA

(Международна младежка мрежа за трансфер на ноу-хау, кариерно развитие и заетост)
Основната цел на проекта Y-CEENATRA е да насърчи кариерното развитие и младежкото предприемачество, да подобри връзката между образованието и бизнеса чрез подпомагане достъпа до информация, обмен на добри практики и изграждане на икономическа синергия за малките и средни предприятия в района на София, Видин и Зайчар.
Image

Партньори на проекта са Тимочки младежки център (www.toc.rs) - една от водещите младежки организации в Сърбия, насочена към разработване на младежки политики, насърчаване и развитие на младежки инициативи, участие на младите хора на регионално и национално ниво и утвърждаване на здравословния начин на живот и Национално сдружение на малкия и среден бизнес (www.nasmb-bg.org) - работи за по-добра икономическа среда и конкурентоспособност като предоставя услуги за повишаване на квалификацията на мениджърите, изготвяне на бизнес планове и инвестиционни проекти.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия.

Повече на http://www.ycbc.eu

Jinger

(Съвместно приложение на иновативни инструменти за развитие на ново поколение предприемачи и професионалисти)
Image

Проектът цели надграждане на резултатите от предишни проекти на фондация „Каузи” и по-конкретно повишаване на заетостта чрез подкрепа за кариерно развитие и насърчаване на предприемачеството за устойчив икономически растеж в трансграничния регион чрез подобряване на достъпа до информация, ИКТ инструменти, трансфер на добри практики и изграждане на икономическата синергия за малките и средни предприятия в област на Кюстендил, област Благоевград (България ) и Югоизточен район (Македония).

jungerПроектът се финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Бивша Югославска република Македония.
Повече на http://www.y-jinger.eu

Библиотека

Step_Forward.jpg
How_to_start.jpg
How_to_enter.jpg
Creative_Sofia.jpg
wentpower_naruchnik.jpg
prozrachnost.jpg
csr_state.jpg

Видео библиотека

Какво е да си предприемач

Регистриране на бизнес

Управление на МСП

Стартиране на бизнес

©2021 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси