Новини

Заключително събитие бе организирано в НЧ „Отец Паисий 1905“ град Полски Тръмбеш

Zakluchitelno SubitieLoga OP NOIR RCHRНа 17 декември 2021 година от 14:00 часа в НЧ „Отец Паисий 1905“, град Полски Тръмбеш бе проведено заключително събитие по проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

Проектът се реализира по две оперативни програми:

  • ОП „Развитие на човешките ресурси“ - BG05M9OP001-2.018-0029 – С03 и
  • ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ - BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C03

На събитието присъстваха представители на партньорите по проекта - Община Полски Тръмбеш, Фондация „Каузи“, СУ „Цанко Церковски“, Общинско предприятие „Чистота“ и Сдружение „Център Мария“. Присъстваха родители и ученици от  СУ „Цанко Церковски“, представители на общински институции, лица от субсидираната заетост по проекта, потребители на център „Заедно“ и жители на общината.

Ръководителят на проекта Николинка Генова поздрави присъстващите, направи изчерпателен отчет на постигнатите резултати по проекта. Бяха представени резултатите и по двете оперативни програми, по всяка дейност.

На събитието беше представен специално изготвен филм за проекта и проведените мероприятия. Филмът е  част от дейността  „Преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C03.

В изготвения филм за проекта беше представена информация за проекта и основните му дейности по двете оперативни програми. За проведените  през времетраенето на проекта мероприятия, обучения по български език, срещи с родители, обучения на възрастни, семинари и т.н. Показан бе живота на обикновените граждани на общината в делниците на различните сезони. Целта на филма бе да покаже постигнатото и онагледи единството на жителите на общината.

Всички участници в заключителното събитие имаха възможност да проведат неформални разговори. Присъстващите, които са участвали директно в дейностите споделиха с останалите опита, който са получили, чрез участието си в проекта и неговите дейности. За гостите на заключителното събитие беше организиран храноден.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------ 

Проект BG05M9OP001-2.018-0029, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2023 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси