Новини

Беше организирана среща с родители на тема „Маскен бал“ в град Полски Тръмбеш

26

Vizualizaciya

 

 

 

На 25 ноември от 15:00 часа  в град Полски Тръмбеш в НЧ „Отец Паисий 1905“ бе проведена среща с родители на тема „Маскен бал“. Срещата беше част от дейност „Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес“, по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

На събитието присъстваха родители и ученици от  СУ „Цанко Церковски“. Представители на партньорите по проекта - община Полски Тръмбеш и фондация „Каузи“ бяха подготвили интересни за присъстващите на събитието занимания.  

Деца и родители съвместно имаха възможност да изработят маски на любимите си герои. По време на работилницата за маски, участниците отговаряха на въпроси и дискутираха най-известните празници свързани с маскиране на празнуващите – Сурва, Хелоуин и др. Присъстващите научиха за историята на маскирането в различните култури.

Организаторите на срещата с родители представиха информация на децата и родителите за символиката на маските в африканската култура, където маските биват използвани, както за лечение, така и за гоненето на зли духове. Бяха разказани истории за маскирането в Мексико и празнуването на т.н. „Ден на мъртвите“ и маскирането на гражданите, които празнуват този празник. Целта на тяхното маскиране е да се слеят с тълпата от духове, които идват на земята този ден, за да се видят със своите близки. Разказана бе и информация за японските и китайски маски и символиката на тяхното изработване и носене.

На участващите в събитието родители се раздадоха брошури и дипляни свързани с отговорното родителство, идеи за съвместни занимания, здравната култура и важността на семейните ценности и празници. В материалите се съдържаше и информация за различните култури и техните особености, важността да приемаме и да подхождаме с разбиране към другите, приликите и разликите в културните и семейните особености, както и информация свързана със спорта, свободното време, обучението в домашна среда и здравословния начин на живот.

Родителите и децата, които присъстваха на срещата с родители беше споделено за възможността за участие с авторски фотографии в конкурс „Духът на община Полски Тръмбеш“. Присъстващите бяха мотивирани да вземат участие в организираният конкурс и изложба. Те се информираха за класирането на трима от участниците, които ще бъдат избрани от страна на публиката, чрез харесване на изпратените и публикуваните снимки във фейсбук страницата на конкурса. Класиралите се на първите три места ще получат предмети награди и сертификати удостоверяващи участието им.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници в събитието.

261

262

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2023 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси