Новини

Провеждане на родителски срещи в град Полски Тръмбеш през месец октомври

VizualizaciyaНа 6 и 7 октомври ще бъдат проведени родителски срещи в „НЧ Отец Паисий“ град Полски Тръмбеш. Родителските срещи ще бъдат с практическа насоченост. Ще бъдат разгледани темите за развитието на децата и каква помощ могат да окажат родителите, за да насочат децата към правилните избори, ще бъдат разгледани начините за развитие на въображението на децата и ораторските им умения, както и участието на бащите във възпитанието на децата и влиянието на семейните празници върху формиране на ценностната система.

Родителите ще могат да споделят собствен опит, да разкажат повече за практиките в различните семейства, както и да опознаят останалите участващи в родителската среща.

Събитията ще предоставят възможност за придобиване на нови умения в родителите, както и ще ги запознаят с обучителни практически дейности, които да бъдат прилагани в домашни условия, за да бъдат упражнявани с децата в домашна среда.

Roditelska sreshta Moyat Geroi

Roditelska sreshta Semeini Praznici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roditelska sreshta Durvoto na jivota 1 4 klas

Roditelska sreshta Razkaji mi istoriya

 

 

 

 

   

 

 

  

 

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси