Новини

Фондация „Каузи“ набира оферти за осигуряване на зали, техническо оборудване и храноден за срещи, семинари, заключително мероприятие и фотографска изложба

Vizualizaciya

04.02.2021 г.

Във връзка с изпълнение на проект договор № BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с водещ партньор Община Полски Тръмбеш, фондация „Каузи“ търси доставчик за осигуряване на зали, техническо оборудване и храноден за срещи, семинари, заключително мероприятие и фотографска изложба по проекта

Краен срок за подаване на офертите: 18.02.2021 г., Час:17.00

Офертите се подават на ръка в офиса на бенефициента или по куриер като важи датата на товарителницата.

Критерий за оценка: най-ниска цена

 Подробности относно изискуемите документи можете да намерите тук.

1. Декларация

2. Договор осигуряване на зали, техническо оборудване и храноден за срещи, семинари, заключително мероприятие и фотографска изложба

3. Искане за оферта осигуряване на зали, техническо оборудване и храноден за срещи, семинари, заключително мероприятие и фотографска изложба

4. Образец на оферта

 

©2021 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси