Новини

Нагласите, предразсъдъците и стереотипите бяха разгледани на семинар в Полски Тръмбеш

11.08Vizualizaciya

На 11 август бе проведен семинар „Нагласи, предразсъдъци и стереотипи“ в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

В събитието участваха представители на общината и представители на фондация „Каузи“ - София, ученици и родители, заинтересовани страни от отдел Закрила на детето, Център за обществена подкрепа и отдел Социални дейности. Семинарът е четвърти пореден от цикъла семинари, целящи да направят моментна снимка на състоянието на мултикултурното образование в Общината, да се изследват пречките и възможностите за осъществяване на ефективен образователен процес.

Семинарът беше с практическа насоченост като съдържанието беше разработено така, че да осигури активно участие на присъстващите и сами да търсят проблемите и техните решения. Бяха разгледани понятията нагласи, предразсъдъци и стереотипи, основните им съставни елементи, функции и връзка с мултикултурното образование.

Възникналите дискусии и неформални разговори през петте часа на събитието откроиха основните понятия и разбирания за това какво е как можем да се справим като активни членове на обществото, като родители и като представители на отговорните институции с негативните последствия от наличието на предразсъдъци и стереотипи.

Семинарът продължи пет часа и включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси