Новини

Обява за подбор на кандидати за 2 броя работни места

Vizualizaciya

 15.02.2021 година

Във връзка с изпълнение на проект договор № BG05M9OP001-2.018-0029/BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 с наименование "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш", по дейност 3, дейност 4 и дейност 5 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с водещ партньор Община Полски Тръмбеш.

По Компонент 1, по дейности 3, 4 и 5 фондация „Каузи“ обявява 2 броя работни места.

Необходими документи:

  1. Образец на заявление
  2. CV (автобиография) Europass формат
  3. Доказателства за образование и опит

Краен срок за подаване на документите по всички позиции: 23.02.2021 година

 

 

 

 

 

©2021 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси