Новини

24.11 Izkustvo TradiciiVizualizaciya

 

 

 

На 24 ноември от 14:00 часа в град Полски Тръмбеш в НЧ „Отец Паисий 1905“ бе проведена среща с родители „Изкуство и традиции“. Срещата беше част от дейност „Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес“, по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

На събитието присъстваха родители и ученици от СУ „Цанко Церковски“. Представителите на община Полски Тръмбеш и фондация „Каузи“ бяха подготвили редица интересни за присъстващите съвместни занимания.

По време на срещата родителите получиха информационни материали за проекта, които включваха брошури и дипляни на различна тематика свързани с отговорностите на родителите, идеи за прекарване на качествено време между родители и деца, здравната култура, значението на съвместните дейности и важността на семейните ценности и празници. В материалите се съдържаше и информация за различните култури и техните особености, важността да приемаме и да подхождаме с разбиране към другите, приликите и разликите в културните и семейните особености, както и информация свързана със спорта, свободното време, обучението в домашна среда и здравословния начин на живот.

Събитието се проведе на открито при спазване на всички противоепидемични мерки. Това създаде възможност децата и родителите да се включат в богато разнообразие от различни планирани за целта дейности.

С децата и родителите бяха дискутирани темите за различните видове изкуство и как то е свързано с различните култури. Бяха дадени примери за известни с изкуството си личности от различните етноси в страната и по света.

Бяха показани различни начини за изработване на изкуство в домашна среда съвместно между родители и деца. Децата и родителите научиха, че дейностите свързани с изкуство не са единствено рисуването или изработването на скулптури, че изкуство може да бъде и писането на литературно произведение, изкусни изяви в различните спортни дисциплини, пеенето и танцуването и други.

На събитието участниците отново бяха информирани за възможността да вземат участие със свои авторски фотографии в конкурс „Духът на община Полски Тръмбеш“ и на изложбата, на която ще бъдат представени както всички участващи авторски фотографии, така и ще бъдат раздадени награди на първите трима участници събрали най-много гласове в страницата на конкурса за своите снимки.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници в събитието.

24.11 Izkustvo Tradicii 2

24.11 Izkustvo Tradicii 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

17.10 Sreshta s roditeli Tatko i azVizualizaciya

 

 

 

На 17 ноември от 15:00 часа се проведе среща с родители на тема „Татко и аз“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в читалище "Отец Паисий 1905".

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“ и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“.

Срещата включваше организирани дейности с родители и ученици от СУ „Цанко Церковски“ град Полски Тръмбеш.

Родителите получиха информационни материали – брошури на теми свързани с отговорностите на родителите, значението на съвместните дейности между родители и деца, здравето, културата, приемането на различията и спорта.

Събитието се проведе на открито и включваше различни дейности, които могат да бъдат прилагани от децата и родителите за се утвърди връзката помежду им. С децата и с родителите беше дискутирано значението на присъствието на бащите в училище.

Бяха показани различни начини за включване на бащите в процеса на учене на децата, включително чрез спортни дейности и занимания. Учениците и родителите научиха, че дори и заниманието хвърляне на топка може да сплоти децата и родителите. Чрез съвместните дейности може да се постави основа за дискусии и даване на съвети от страна на родителите. Съвместните дейности могат да бъдат основа за дълбоки разговори и възможност за децата да научат полезни неща, които да използват в живота си, да получат съвет, да споделят нуждите и желанията си, както и възможни проблеми.

Съвместните занимания са основа за научаването на нови и интересни неща между родителите и децата, както и изграждане на силна емоционална връзка.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

17.11.21

------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

17.10 Pesni tanciVizualizaciya

 

 

 

На 17 ноември от 14:00 часа се проведе среща с родители на тема „Песни, танци и традиции на различните етноси“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в читалище "Отец Паисий 1905".

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“ и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“.

Събитието беше организирано по интерактивен начин, като в заниманията участваха родители и ученици от общината.

На родителите бяха раздадени брошури съдържащи информация за отговорностите на родителите, отговорностите на децата в семейството, грижите, които родителите трябва да полагат за децата си  и начините по които биха могли да се включат в образованието им, чрез различни съвместни дейности. Родителите получиха брошури и дипляни насочени към отговорното родителство, здравното образование, спортът и здравната култура и други теми.

Събитието включваше познавателни занимания свързани с музиката на различните народи. Беше подготвен лист от песни от Гърция, Турция, Ирландия, Македония, България и др., песните бяха свързани с културата на страната, а участващите родители и ученици слушаха и познаваха от къде са песните. Децата имаха възможност да разкажат истории свързани с музиката и танците в страните, които са посетили.

На срещата с родители беше представено творчеството на Есма Реджепова и приносът и към популяризиране на ромската култура. Децата и родителите научиха нейната биографична история и известността на песента, която е избрана за химн на ромите по време на Първата ромска конференция – „Джелем Джелем“.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

17.11

------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

16.10 Viktorina Profesiyata nujna i poleznaVizualizaciya

 

 

На 16 ноември от 15:00 часа се проведе среща с родители и викторина на тема „Професията – нужна и полезна“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в село Климентово.

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“, ученици и родители. 

От страна на фондация „Каузи“ се разпространиха брошури, които засягат темата за здравното образование, участието на родителите в образованието на децата, значението на спорта за развитието на децата, здравословното хранене и изграждането на стабилни и здрави отношения между родителите и децата и други теми засягащи отговорното родителство и участие.

Срещата беше с интерактивна насоченост и бяха организирани игри между децата и родителите. Бяха задавани въпроси за мечтаните от децата професии и професиите на техните родители. Участниците бяха запознати с професиите на бъдещето и уменията, които са необходими, за да можем да ги упражняваме. Дискутираха се професиите, които са изчезнали и вече не биват практикувани. Дискутира се и защо ни е необходимо да изберем професия, как да се насочим към избирането на професия и как да подкрепим детето да развие талантите си, за да може да ги използва в своята бъдеща работа.

Бяха представени основни насоки към кариерното ориентиране и колко е важно децата от малки да бъдат запознати с възможностите на пазара на труда. Родителите споделиха с децата своите професии и с каква дейност са свързани и как са решили да работят точно тази професия.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

16.11 Profesiyata

------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

16.10 Sportno sustezanie na otkritoVizualizaciya

 

 

 

На 16 ноември от 14:00 часа се проведе среща с родители на тема „Спортно състезание на открито“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в село Климентово в откритата площ пред читалище „Съединение“.

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“ и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“.

За събитието бяха подготвени различни практически занимания за участващите родители, както и за учениците, които бяха включени в срещата с родители.

Родителите получиха брошури съдържащи информация за отговорностите на родителите, децата и семейството, грижата от страна на родителите и начини на поведение спрямо децата, както и брошури насочени към отговорното родителство, здравното образование, спортът и здравната култура и други теми. Брошурите включваха и общи семейни занимания за родители и деца в домашна среда.

Заниманията с родители и деца по време на срещата с родители включваше загряване преди спортната дейност и представяне на участниците, кой какъв спорт обича да играе и защо. Бяха организирани отборни и индивидуални игри с децата.

Децата научиха повече информация за важността на спорта, как той може да бъде забавен и защо е необходимо да имаме спорт в училище. По време на игрите бяха дискутирани видовете спортни дейности, които може да се извършват в домашна среда, здравословното хранене и как влияе спортът върху начина ни на живот.

Родителите получиха брошури с информация за спортът и здравето, както и информация какви съвместни с децата си спортни дейности могат да практикуват, за да изградят силна и устойчива връзка помежду си.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

16.11 Sportno Sustezanie

------------------------------------------- www.eufunds.bg ----------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Plakati Roditelski Sreshti AvgustVizualizaciya

 

 

 

На 11 ноември от 15:00 часа се проведе среща с родители на тема „Изкуство и традиции“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в село Климентово и в двора на читалище "Образование".

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“, ученици и родители.  

От страна на фондация „Каузи“ се разпространиха брошури, които засягат темата за здравното образование, участието на родителите в образованието на децата, значението на спорта за развитието на децата, изграждането на стабилни и здрави отношения между родителите и децата и други теми, засягащи отговорното родителство и участие.

Срещата с родители беше проведена под формата на семинар-образователна игра със задаването на въпроси за различните етноси и традиции в страната и конкретно в региона на община Полски Тръмбеш.

Присъстващите деца участваха в срещата, като изпълняваха ролеви игри, отговаряха на въпроси и обменяха идеи по темата за празниците в различните семейства и спазваните от техните семейства традиции.

Родителите дискутираха помежду си кой е празникът, който сплотява най-много тяхното семейство и какви традиции спазват при празнуването на общи празници. Чрез обмяната на опит и идеи родителите установиха приликите и разликите между празниците в различните етноси.

Най-интересната за обсъждане тема между родителите беше традиционните ястия, които биват приготвяни за празнуването на празници в семейството и какви ястия са характерни за различните етноси. Присъстващите на срещата с родители обогатиха знанията и уменията си по въпросите с традициите, обичаите и кулинарната култура.

На присъстващите бяха раздадени информационни брошури по темите за отговорното родителство, ползата от включването на родителите в образователния процес на учениците, важността на подкрепата на родителите и възпитанието на децата, здравното образование, спорта и здравословния начин на живот. Родителите бяха информирани и за възможността да участват в конкурс със своя авторска фотография, който е организиран по проекта.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

roditelska sreshta 11.11 15

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Plakati Roditelski Sreshti 11.11

 Vizualizaciya

 

 

На 11 ноември от 14:00 часа се проведе среща с родители на тема „Изкуство и традиции“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в село Каранци.

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“, ученици и родители.  

От страна на фондация „Каузи“ се разпространиха брошури, които засягат темата за здравното образование, участието на родителите в образованието на децата, значението на спорта за развитието на децата, изграждането на стабилни и здрави отношения между родителите и децата и други теми засягащи отговорното родителство и участие.

На срещата с родители, бяха обсъждани видовете изкуство при различните етноси в страната и как изкуството е обвързано с обичаите им.

Участващите деца в срещата с родители имаха възможност да разкажат какво разбират под изкуство, участват ли в изработването в предмети на изкуството в училище и съвместно с родителите си. Чрез игрови методи децата имаха възможност да научат повече за изкуството в страната и как те могат да се запознаят с него и да изработват различни предмети на изкуството.

Родителите бяха въвлечени в заниманията, чрез дискусия върху възможностите, които имат да създават различни предмети на изкуството в домашна среда заедно с децата си и колко е важно децата да познават изкуството в страната. Те се информираха за различните видове изкуство и как могат да развият различните умения на децата, чрез изработването на предмети и рисунки.

Чрез игра, децата успяха да се запознаят с традиционните начини за изработване на изкуство в страната ни, като пример беше даден с българските шевици.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

11.11 Karantsi

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Viktorina PrazniciVizualizaciya

 

 

 

На 10 ноември от 15:00 часа се проведе среща с родители на тема „Викторина: празници за всички“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в село Обединени и района на читалище "Мита Стойчева 1900".

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“ и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“.

Представителите на фондация „Каузи“ - Сребрина Ефремова и Николай Георгиев бяха подготвили различни практически занимания за участващите родители, както и за учениците, които бяха включени в срещата с родители.

Родителите получиха брошури съдържащи информация за отговорностите на родителите, децата и семейството, грижата от страна на родителите и начини на поведение спрямо децата, както и брошури насочени към отговорното родителство, здравното образование и други теми. Брошурите включваха и общи семейни занимания за родители и деца в домашна среда.

Срещата с родители включваше както групови, така и индивидуални занимания с родителите.

Заниманията с родители и деца по време на срещата с родители включваше дискусия и викторини по темата за празниците на различните етноси в България. Всеки родител и дете имаше възможност да сподели как празнуват различните празници в семейството, дали празнуват празник, който е само за тяхното семейство. Дискутираха се приликите между празниците при различните етноси.

Въпросите от викторината бяха съобразени както с познанията на родителите, така и с познанията на присъстващите деца. Викторината беше организирана по начин, който да ангажира, както родителите, така и децата. Провеждането на събитието съвместяваше както познавателни въпроси, така и физическа активност.

След всеки от зададените въпроси по време на викторината беше обсъждана темата за празника, с какво се свързва той, какви са обичаите, кой какви задължения има по време на празника и други дейности свързани с темата.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

Viktorina

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

10.11 Zaedno mojem poveche

Vizualizaciya
На 10 ноември от 14:00 часа се проведе среща с родители на тема „Заедно можем повече“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в село Обединени и района на читалище "Мита Стойчева 1900".

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“ и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“.

Ръководителят на проекта госпожа Николинка Генова представи пред аудиторията проекта, целите и очакваните резултати. Всеки от присъстващите имаше възможността да представи себе си пред останалите присъстващи на събитието. Представена бе и страницата на бъдещият фотоконкурс с фотографии от община Полски Тръмбеш и възможността родителите и децата да се включат със свои авторски фотографии.

Представителите на фондация „Каузи“ - Сребрина Ефремова и Николай Георгиев бяха подготвили различни практически занимания за участващите родители, както и за учениците, които бяха включени в срещата с родители.

Родителите получиха брошури съдържащи информация за отговорностите на родителите, децата и семейството, грижата от страна на родителите и начини на поведение спрямо децата, както и брошури насочени към отговорното родителство, здравното образование и други теми. Брошурите включваха и общи семейни занимания за родители и деца в домашна среда.

Срещата с родители включваше както групови, така и индивидуални занимания с родителите.

Срещата с родители включваше обсъждането на различни видове обучителни игри за децата и родителите, както и изпълнение на някои от тях.

Родителите научиха повече за методиката за общуване с децата, създаването на индивидуални семейни обучителни игри, както и създаването на обучителни игри в домашни условия за подпомагане на образованието на децата в семейна среда.

Срещата с родители включваше организиран храноден за всички участници.

Zaedno mojem poveche

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

22.2

Vizualizaciya

 

 

 

Родителската среща на тема „Междукултурна тетрадка“ се проведе на откритото пространство пред НЧ „Отец Паисий“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“ на 22 октомври 2021 година.

На родителската среща присъстваха родители на деца от град Полски Тръмбеш, представители на общината и представители на фондация „Каузи“ от град София.

Родителската среща беше с практическа насоченост и включваше дискусии, групови и индивидуални упражнения.

Родителите имаха възможност да научат повече за междукултурното общуване и неговите особености, както и значението на това да познаваме различните култури. Глобализацията е неспирен процес и родителите трябва да познават възможностите, които предлага.

Родителите дискутираха възможностите за среща с различни култури на територията на общината, но и не само. Те обсъдиха важността на въпроса за познаването на различните култури и колко е полезно децата им да бъдат запознати с различните особености на културите.

Родителите научиха възможности за запознаване на децата с различните култури и изготвянето на занимания за домашна работа, които могат да са им полезни в опознаването на другите народности и култури, което да доведе до бъдещи дискусии в училище и обмяна на опит между децата.

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

22.3

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

©2023 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси