Новини

22.2

Vizualizaciya

 

 

 

Родителската среща на тема „Междукултурна тетрадка“ се проведе на откритото пространство пред НЧ „Отец Паисий“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“ на 22 октомври 2021 година.

На родителската среща присъстваха родители на деца от град Полски Тръмбеш, представители на общината и представители на фондация „Каузи“ от град София.

Родителската среща беше с практическа насоченост и включваше дискусии, групови и индивидуални упражнения.

Родителите имаха възможност да научат повече за междукултурното общуване и неговите особености, както и значението на това да познаваме различните култури. Глобализацията е неспирен процес и родителите трябва да познават възможностите, които предлага.

Родителите дискутираха възможностите за среща с различни култури на територията на общината, но и не само. Те обсъдиха важността на въпроса за познаването на различните култури и колко е полезно децата им да бъдат запознати с различните особености на културите.

Родителите научиха възможности за запознаване на децата с различните култури и изготвянето на занимания за домашна работа, които могат да са им полезни в опознаването на другите народности и култури, което да доведе до бъдещи дискусии в училище и обмяна на опит между децата.

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

22.3

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

22

Vizualizaciya

 

 

 

Родителската среща се проведе на 22 октомври 2021 г. и е по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“ и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“. Срещата се проведе на откритото пространство на НЧ „Отец Паисий“.

За родителите беше подготвена презентация и практически занимания, в които да участват по групи и индивидуално.

Родителите участваха в занимания за представяне на всяко семейство, по този начин те показаха на останалите участници в родителската среща особеностите на техните семейства и от какви членове се състоят те.

Обмяната на опит между родителките за различните модели на отглеждане на децата даде повод за дискутиране на въпросите свързани с това какво е съвременното семейство, кои са елементите на различните семейства, какво сплотява отделните членове на семейството. Родителите научиха за възможностите, които имат при представяне  на другите семейства пред децата, как те могат да ги опознаят и как да бъдат толерантни спрямо различните деца.

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

22.1

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Vizualizaciya

21.4

  

 

 

"Споделяме труда“ беше темата на родителската среща проведена на откритата площ на НЧ „Отец Паисий 1905“ в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“ на 21 октомври 2021 година. В събитието участваха родители и ученици, както и представители на фондация „Каузи“ – София.
По време на срещата родителите имаха възможност да научат нови методи, чрез които могат да запознаят децата си с различните професии. Чрез практически занимания, родителите имаха възможност да се запознаят с професиите на 21 век и професиите на бъдещето, които все повече ще бъдат търсени.
Беше дискутирана темата за нуждата от полагането на труд и как личният пример на родителите помага на децата да се ориентират по-рано в желаната от тях професия и да я работят в последствие с огромно желание.
Родителите се запознаха с възможностите, които предлага кариерното ориентиране на учениците и организираните онлайн и офлайн събития по темата. Запознаха се с професиите на бъдещето, кои са защитените професии и възможностите за онлайн и офлайн работа.

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

 

21.3

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

21.2

Vizualizaciya

"Дървото на живота – световно кафене“ беше темата на родителската среща проведена на 21.10.2021 г. в откритата площ на НЧ „Отец Паисий 1905“ в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

На родителската среща, родителите бяха запознати с връзката между полагането на усилия за постигане на целите и стимулирането на децата да учат, за да могат да намерят хубава работа. На срещата бяха дискутирани въпросите за основните предизвикателства, пред които ще се изправят децата в бъдеще, както и какви са нужните умения.
Родителската среща започна с представяне на родителите, участващи в нея, с цел опознаването им. Бяха определени правилата на работа по време на родителската среща. Родителите участваха в практически занимания, както самостоятелни, така и групови. При самостоятелните занимания родителите можеха да опишат индивидуални случаи в семейството им, когато заедно с децата си са обсъждали важни решения за тяхното бъдеще. В груповите занимания родителите имаха възможност да опишат нужните умения, които биха искали да притежават децата им, за да се реализират успешно в бъдеще. Всеки от участниците в срещата имаше възможност да зададе своите въпроси и да получи отговор на тях, както от страна на екипа на проекта, така и от страна на останалите родители в срещата.
В събитието участваха родители и ученици, както и представители на фондация „Каузи“ – София.
Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници

21.10

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

07 10 2VizualizaciyaПроведе се родителска среща на тема „Семейни празници“ на 7 октомври. Родителската среща проведена в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Родителската среща се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

В събитието участваха родители и ученици, както  и представители на фондация „Каузи“ – София.

На родителската среща присъстващите се информираха за важността на празниците за децата и как празниците провокират децата да развиват творчеството си. Празниците празнувани в семейството дават възможност на децата да общуват не само вербално, но и емоционално с роднините си. Родителите научиха, че общите семейни празници създават възможност за развитие на семейни ценности в детето и създават атмосфера на сигурност и добри спомени, които да продължат семейните традиции. Празниците са възможност децата да бъдат възпитавани, както в религия, така и в семейни ценности, добри взаимоотношения, емоционална интелигентност  и др.

Присъстващите родители имаха възможност да участват в практически занимания, които бяха насочени към споделяне на семейните празници, които биват празнувани. Те бяха запознати с възможността за създаване на нови празници, които са лично за семейството, като например празнуването на ден на добрата оценка и др. Съвместните щастливи моменти са от изключително значение за това отделните хора да се превърнат в задружно и сплотено семейство

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

07 10 1VizualizaciyaНа 7 октомври бе проведена родителска среща „Моят герой“. Родителската среща проведена в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

Родителската среща беше фокусирана върху връзката на бащите с децата и какъв ефект имат честите общите занимания. По време на родителската среща беше обърнато внимание на значението на четенето, като общо занимание между родители и деца. Дискутира се значението на изграждане на читателския интерес в родителите.  

Общите занимания между деца и бащи  могат да включват както време прекарвано заедно на вън, така и време прекарвано у дома в гледане на филми, четене на книги, слушане на музика. Обсъди се въпросът за примерите, които дават родителите на децата и значението, което имат добрите примери върху изграждането на личността на децата спрямо личния пример на родителите. Когато родителите дават добри примери – извършват добри дела, не хвърлят отпадъци по улиците, отзивчиви са и помагат на околните и други, то децата растат в добра семейна среда и следват добрите родителски примери.

Беше дискутирана ролята на бащата и как той е необходим физически, и емоционално, за да дава, от една страна, морална подкрепа на майката, но и да бъде опора на нейния авторитет пред детето, когато тя въвежда ред и ясни правила. Децата формират идеала си за баща, мъж, съпруг, въз основа на това, което виждат или мислят, че виждат, когато погледнат баща си. В очите на всяко дете неговият баща е герой.

Родителите дадоха собствени примери, както и споделиха опит помежду си.

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

06 10 2Vizualizaciya

6 октомври 2021 година

„Разкажи ми история“ беше темата на родителската среща проведена в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

В събитието участваха родители и ученици, както  и представители на фондация „Каузи“ – София.

Родителската среща започна с представяне на участниците в нея, тя беше насочена с усвояване на полезни умения за работа между родителите и децата. На участниците бяха посочени начините за ангажиране на децата и развитие на уменията им да разказват и да разберат връзката между причина  и следствие.

Родителите упражняваха своите умения за съставяне на истории и как да мотивират децата да съставят собствени такива, което би подобрило въображението и ораторските умения. Родителите научиха, че чрез разказването на истории децата могат да изразят себе си, да свързва мислите си и да не са хаотични, да разказва истории. Те имаха възможност да научат за различни въпроси, които могат да провокират децата да участват с интерес в заниманието, например: „На каква тема е историята?“, „Защо тази история е важна за теб?“, „Какво може да се направи (при възникване на определена ситуация)?“. По този начин децата могат да се научат да вземат информирани решения в определени ситуации.

Родителите научиха, че имат съмнения, че се случа нещо с децата им могат да ги провокират, чрез разказването на история да споделят проблемите си и по този начин да намерят решения.

Бяха разгледани видовете интелигентност, като родителите биха могли да използват наученото, когато упражняват практически с децата си всичко научено по време на родителската среща. Всеки от участващите родители имаше възможност да попълни въпросник засягащ видовете интелигентност при детето му, което ще даде насоки за следващи упражнения в домашна среда.

Родителите получиха полезни насоки за развитие на талантите на децата.

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

06 10 1Vizualizaciya

6 октомври 2021 година

.„Дървото на живота“ беше темата на родителската среща проведена в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“. Родителската среща започна с представяне на родителите участващи в нея с цел опознаването им. Бяха определени правилата на работа по време на провеждането им. На родителите бяха раздадени въпросници „Аз като родител“ съдържащи въпроси свързани с връзките между родителите и децата им, както и въпроси засягащи семейните ценности и връзките между членовете на семейството. Попълването на въпросниците имаше за цел родителите да опознаят моделите на семейните връзки в различните семейства и да обменят опит. Чрез практическата задача родителите имаха възможност да видят приликите и разликите между различните смеейства и да обсъдят добрите примери свързани с живота в семействата. 

В събитието участваха родители и ученици, както  и представители на фондация „Каузи“ – София.

Родителската среща включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

VizualizaciyaНа 6 и 7 октомври ще бъдат проведени родителски срещи в „НЧ Отец Паисий“ град Полски Тръмбеш. Родителските срещи ще бъдат с практическа насоченост. Ще бъдат разгледани темите за развитието на децата и каква помощ могат да окажат родителите, за да насочат децата към правилните избори, ще бъдат разгледани начините за развитие на въображението на децата и ораторските им умения, както и участието на бащите във възпитанието на децата и влиянието на семейните празници върху формиране на ценностната система.

Родителите ще могат да споделят собствен опит, да разкажат повече за практиките в различните семейства, както и да опознаят останалите участващи в родителската среща.

Събитията ще предоставят възможност за придобиване на нови умения в родителите, както и ще ги запознаят с обучителни практически дейности, които да бъдат прилагани в домашни условия, за да бъдат упражнявани с децата в домашна среда.

Roditelska sreshta Moyat Geroi

Roditelska sreshta Semeini Praznici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roditelska sreshta Durvoto na jivota 1 4 klas

Roditelska sreshta Razkaji mi istoriya

 

 

 

 

   

 

 

  

 

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

20210930 154921

SUKauziФондация "Каузи" и Центъра за образователни услуги към Стопанския факултетСофийски университет "Св. Климент Охридски" организираха двудневна младежка лидерска академия, която се проведе в периода 29-30 септември 2021 г.

Програмата на академията беше насочена към мотивирани младежи, проявяващи интерес към придобиване на практически умения в областта на устойчивото лидерство, доброволчеството и гражданското участие.

11 младежи на възраст от 16 до 29 години от цялата страна,  имаха възможност да се запознаят с актуални подходи за лидерство на най-престижните университети в света (Cambridge, Stanford и Harvard) и разискаха характеристиките на онези изключителни личности, които са имали далновидност, решителност и емпатия да преобразят своите организации и общества. Участниците в академията бяха избрани след кандидатстване, според мотивите им за участие в академията.

Те изпробваха инструменти като емоционална интелигентност, интердисциплинарно мислене, дългосрочно планиране, подривни иновации, социално включване, водене чрез ценности и обсъждаха ролята на младежите в създаването на устойчиво бъдеще. Участниците имаха възможност да придобият практически умения за лидерско поведение и комуникация.

Академията се проведе с основната подкрепа на Посолството на Франция.

Програмата включваше следните компоненти:

  • Предизвикателства на нашето време – технологични, екологични, здравни и политически
  • Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие и гражданското участие
  • Разпознаване и развитие на лидерски качества за устойчиво развитие
  • Комуникационни техники за устойчиви лидери

За двата дни на академията за участниците бяха осигурени напитки с любезното съдействие на Девин ЕАД

Първият ден на академията се проведе в Стопански факултет на СУ „Цв. Климент Охридски“, участниците представиха себе си и успяха да се запознаят с основните теми на академията. Лекторите д-р Марина Стефанова и д-р Жюстин Томс бяха организирали заниманията за участниците с фокус върху екипна работа и разрешаването на практически казуси.

Вторият ден на академията  беше проведен във Френски културен институт. Участниците имаха възможност да участват в практически занимания, както и да дискутират върху възможността за дизайн на устойчивите организации. През вторият ден на провеждане на академията беше организирано и връчването на сертификатите за участие на младежите кандидатствали в академията.

Сертификатите бяха връчени от Пиер Колио - Съветник по сътрудничеството и културната дейност и Директор на Френски културен институт.

Frensko Posolstvo

 

 

 

 

 

IMG 6559

20210929 100451

©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси