Новини

Seminar Naglasi Stereotipi

Във връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

В изпълнение на дейност 4. „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“ е планирано провеждането на семинари по въпроси свързани с представяне на различни гледни точки по въпроси касаещи интеграцията.

Семинарите ще дадат възможност за широко обсъждане на въпроси свързани с интеграцията и приемането на другите.

Семинар „Нагласи предразсъдъци и стереотипи“

Основни теми в семинара ще бъдат: Оценка на ценностите, които са в основата на знанията; Нагласите и предразсъдъците, които могат да имат хората и как възникват те; Отношение на учители и ученици към различните етнически групи; Как да развием положителни расови и етнически отношения?

Семинарът ще включва предговор, който ще запознае участниците с най-важните и базови понятия, които са свързани с темата на семинара – какво е културата, какви могат да бъдат културните различия и какви могат да бъдат културните сходства, както и какви са проблемите на мултикултурната образователна среда.

Планирани са съвместни занимания с цел упражнения по метода учене, чрез правене. Участниците в семинарите ще имат възможност да упражнят представеното по темата, като заедно, чрез брейнсторминг ще откроят важното за всеки от участниците.

Берейнстормингът ще бъде по метода „Световно кафене“ -  лесен за използване метод за създаване на мрежа от конструктивни обсъждания по въпроси, които касаят тематиката на семинара. Този метод спомага за събирането и генерирането на идеи и е лесно групово упражнение включено в учебния процес. Участниците ще се разделят на групи и всеки от тях ще променя групата си на ротационен принцип, за да може да изкаже мнението си по различните въпроси на семинара.

По време на семинара е планирано въвеждането на основни понятия, отново свързани с темата за нагласите, предразсъдъците и стереотипите.

Участниците ще се запознаят с характеристиките на ценностната система; Какво е лична ценност; Какво са духовни ценности; Какво са семейните ценности и какво е нашето отношение към ценностите на останалите хора.

В семинара е планирана индивидуална работа за всеки от участниците със задача да изготвят дърво на своите семейни ценности, като това ще е база за обменяне на опит и добри практики между тях.

20210729 160849 1Vizualizaciya
На 29 юли бе проведен семинар „Проблеми на интеркултурната образователна среда. Културни сходства“ в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

В събитието участваха представители на общината и представители на фондация „Каузи“ - София, ученици и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“ и заинтересовани страни от отдел Закрила на детето, Център за обществена подкрепа и отдел Социални дейности.

Проведеното събитие е част от цикълът семинари за родители и заинтересовани страни по проекта. Семинарите са насочени към набавянето на информация, допълнителни знания, полезни похвати, препоръки за родители и заинтересовани страни в процеса на работа с деца от различни етноси и култури.

Госпожа Николинка Генова и нейни колеги от общината присъстваха на събитието и представиха отново пред аудиторията целите и дейностите по проекта, както и очакваните резултати.

Представители на партньора по проекта фондация „Каузи“ от град София бяха Николай Георгиев и Сребрина Ефремова, заедно с участниците в семинара бяха изготвени правила за работа по време на събитието. Семинарът бе планиран с практическа насоченост и дейно участие на всички присъстващи.

Семинарът предостави възможност за дискусии и отговори на въпроси. Участниците имаха възможност да преговорят научената информация от предишните семинари и да набавят нова информация и знания.  Родителите и заинтересованите страни се включиха в две практически занимания. Първото практическо занимание беше наречено „Културен айсберг“, участниците имаха възможност да направят свой семеен културен айсберг и да го представят пред останалите участници. Айсбергът показва моделите на общуване, традициите, ролите и животът във всяко едно семейство. Това практическо занимание създаде възможност да бъде споделен ценен опит между участниците.

Второто практическо занимание включваше участие на всички присъстващи, на флипчарт бяха изброени приликите и разликите между два етноса и техните прилики. Целта на практическата задача беше да бъде откроено голямото количество прилики между етносите и че колкото и различни да са два етноса, те все пак притежават повече прилики помежду си.

През цялото време на провеждане на семинара беше представена презентация с основните понятия, определения и насоки.

Възникналите дискусии и неформални разговори през петте часа на събитието откроиха основните понятия и разбирания за това какво е мултикултурно образование, какви са културните прилики между етносите, как децата да бъдат включени в мултикултурна среда.

Семинарът продължи пет часа и включваше организиран храноден за всички участници.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Kulturni Shodstva

Във връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

В изпълнение на дейност 4. „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“ е планирано провеждането на семинари по въпроси свързани с представяне на различни гледни точки по въпроси касаещи интеграцията.

Семинарите ще дадат възможност за широко обсъждане на въпроси свързани с интеграцията и приемането на другите.

Семинар „Проблеми на интеркултурната образователна среда. Културни сходства“

Семинарът ще бъде съсредоточен върху съставяне на правила за работа по време на провеждането му. Основните участници – присъстващите ще създадат заедно правилата за провеждане на съвместните дейности, като това ще създаде възможност за екипна работа и запознаване на участниците един с друг.

По време на семинара ще бъде проведен брейнсторминг или така наречената мозъчна атака. Брейнстормингът е групова  техника за генериране на нови и полезни идеи при вземането на решения и за повишаване на творческото мислене. Брейнстомингът ще бъде съсредоточен върху темата „Проблеми на интеркултурната образователна среда. Културни сходства?“. Участниците ще имат възможност да споделят лични мнения, идеи и размисли по повод темата и заедно ще се запознаят с крайните резултати от проведения брейсторминг.  Чрез тази техника ще бъде създадено помощно средство  за дефиниране на проблемите на мултикултурната среда, ще се създаде възможност за търсене на решения на възникналите проблеми, както и ще бъде изследвано доколко решенията са надеждни.

Основни точки на брейсторминга ще бъдат:

  • Натрупване на колкото е възможно повече идеи от участниците
  • Множество идеи и посоки на работа над темата
  • Идеите ще се обсъждат, след като мозъчната атака приключи
  • Всички идеи и коментари ще бъдат допълвани от цялата група участници

След груповия брейнсторминг ще бъдат изяснени основните понятия вързани с интеркултурната образователна среда, както и културните сходства.

20210630 161359 1

VizualizaciyaНа 30-ти юни бе проведен семинар „Културни различия“ в град Полски Тръмбеш по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

В събитието участваха представители на общината, представители на фондация „Каузи“ - София, ученици и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“ и заинтересовани страни от отдел Закрила на детето, Център за обществена подкрепа, отдел Социални дейности и други.

Събитието беше продължение на организирания в предишния ден семинар на тема „Междукултурно образование в училище – въпроси и отговори“.

Госпожа Николинка Генова и нейни колеги от общината присъстваха на събитието и представиха отново пред аудиторията целите и дейностите по проекта, както и очакваните резултати.

Представители на партньора по проекта фондация „Каузи“ от град София бяха Николай Георгиев и Сребрина Ефремова, заедно с участниците в семинара бяха изготвени правила за работа по време на събитието. Семинарът бе планиран с практическа насоченост и дейно участие на всички присъстващи.

Поради практическата насоченост на семинара бе организиран брейнсторминг с участниците. Присъстващите имаха възможност да споделят мнението си и разбиранията си по темата за това какво е култура.

Възникналите дискусии и неформални разговори през петте часа на събитието откроиха основните понятия и разбирания за това какво е култура, какви са културните различия, как трябва да бъдат приемани те и какво означава етнос и етническа принадлежност.

Семинарът продължи пет часа и включваше и организиран храноден за участниците.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

20210629 161035VizualizaciyaНа 29-ти юни се проведе семинар „Междукултурното образование в училище – въпроси и отговори“ по проект BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“.

Събитието се проведе в сградата на Народно читалище „Отец Паисий 1905“.

В събитието участваха представители на общината, фондация „Каузи“, ученици и родители на ученици от СУ „Цанко Церковски“ и заинтересовани страни от отдел Закрила на детето, Център за обществена подкрепа, отдел Социални дейности и други.

Ръководителят на проекта госпожа Николинка Генова представи пред аудиторията проекта, целите и очакваните резултати. Всеки от присъстващите имаше възможността да представи себе си пред останалите присъстващи на събитието.

Г-жа Сребрина Ефремова от фондация „Каузи“ бе подготвила презентация насочена към стимулирането на участниците да се включат в дискусии по темата за мултикултурното образование в училище.

Присъстващите на семинара имаха възможност да дискутират проблемите свързани с мултикултурната среда в училище, какво би могло да се промени, за да могат да се провеждат ефективни занятия с учениците в мултикултурна среда.

Участниците обсъдиха кои са най-често срещаните стереотипи, които всеки среща в живота и работата си и които са свързани с мултикултурната среда и мултикултурното образование и възприятия.

Всеки участник имаше възможност да сподели мнението и препоръките си и да даде обратна връзка след проведеното събитие.

Събитието продължило пет астрономически часа с поставен фокус върху темата за мултикултурното образование в училище даде повод за неформални разговори по време на организирания за участниците храноден.

Участниците в срещата бяха поканени на семинар, провеждащ се на 30.06.2021 година на тема „Културни различия“.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект  BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Kulturni Razlichiya

Във връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

В изпълнение на дейност 4. „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“ е планирано провеждането на семинари по въпроси свързани с представяне на различни гледни точки по въпроси касаещи интеграцията.

Семинарите ще дадат възможност за широко обсъждане на въпроси свързани с интеграцията и приемането на другите.

Семинар „Културни различия“

Семинарът ще разгледа темата за културните различия, като в провеждането е свързано и с провеждането на брейсторминг на темата. Участниците ще обменят идеи и ще дискутират темата за културата и всеки от присъстващите ще сподели какво разбира под понятието „култура“. Идеите на участниците ще бъдат обсъждани с участието на цялата група.

По време на семинара ще бъдат разгледани всички основни понятия, които са свързани с културата, културните различия и различните етноси. Ще бъдат дискутирани всички свързани с различните култури различия.

Организираният семинар е с практическа насоченост и предполага дейно участие на всички присъстващи.

Multikulturno Obrazovanie

Във връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

В изпълнение на дейност 4. „Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието“ е планирано провеждането на семинари по въпроси свързани с представяне на различни гледни точки по въпроси касаещи интеграцията.

Семинарите ще дадат възможност за широко обсъждане на въпроси свързани с интеграцията и приемането на другите.

 Семинар „Междукултурно образование в училище – въпроси и отговори“

Първи семинар от цикълът семинари за родители ще разглежда темата за междукултурното образование в училище.

С него ще се представи проекта, неговите цели и очаквани резултати. Събитието ще включва и отговор на въпросник свързан с мнението на родителите и касаещ бъдещите дейности на проекта.

Участниците ще имат възможността да участват в широка дискусия свързана с мултикултурната среда и възможностите за справяне с потенциални проблеми при децата и ученето им в мултикултурна среда.

Участниците ще имат възможността да споделят мнението и вижданията си за това, дали смятат, че съществуват проблеми в мултикултурната средa в училище, как могат да бъдат решени тези проблеми, кой участва в дейностите по решаване на потенциално възникнали проблеми.

Ще се дискутират проблемите свързани с какво е необходимо да бъде променено, за да бъдат избегнати потенциални проблеми при мултикултурната среда в училище, както и кой трябва да инициира промяната.

Участниците ще има възможност и да споделят лично мнение относно най-често срещаните от тях стереотипи, с които се сблъскват, както те, така и от страна на други членове на семейството им, включително децата.

Masken BalВъв връзка с изпълнението на договор по проект: BG05M9OP001-2.018-002-2014BG05M2OP001-C02 „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“

Маскеният бал ще включва участие на деца и родители. Децата ще дефилират в салона на училището с предварително подготвени маски изработени от тях.

По време на събитието ще има представяне на сценка – съвременна драматизация по приказката  „Дядо вади ряпа“, като сценката ще представят деца предварително подготвили се за изявата пред публиката.

По приказката „Косе - Босе“ ще бъде представена драматизация от страна на учениците.  

Събитието ще включва и представяне на танци, като учениците ще танцуват „Танц на пеперудите“ отново с костюми и изработени от тях маски.

Децата ще представят на присъстващите какви са добрите и лошите черти на героите, които са избрали да играят.

Vizualizaciya

01.06.2021 година

Във връзка с изпълнение на проект договор № BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C02, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с водещ партньор Община Полски Тръмбеш, фондация „Каузи“ търси доставчик за отпечатване и доставка на информационни и рекламни материали по проекта.

Краен срок за подаване на офертите: 11.06.2021 г., Час:17.00

Офертите се подават на ръка в офиса на бенефициента или по куриер като важи датата на товарителницата.

Критерий за оценка: най-ниска цена

 Подробности относно изискуемите документи можете да намерите в прикачените файлове.

  1. Декларация
  2. Договор за доставка на информационни материали
  3. Искане за оферта за доставка на информационни материали
  4. Образец на оферта

 

 

 

 

 

189153262 261696312404387 3070938525884326698 nГрад Варна e част от дванадесетте града, в които ще бъде представена инициативата „Лидери за ново начало“ и съпътстващите я дискусии и изложба.

Каним представители на местния бизнес, академията и гражданските организации на публична дискусия, която ще очертае локалните предизвикателства на предстоящия период на икономическо и социално възстановяване. Участниците ще обсъждат дошло ли е времето на устойчивото лидерство.

Представителите на местния бизнес ще обсъждат ролята на устойчивите лидери за изглаждане на устойчива и издръжлива икономическа система и възможно ли е израстване в бизнеса, без да бъде трансформиран.

Каним младите хора от местната общност на дискусия за предизвикателствата и за да получат пълна и обективна информация, както и здравословна доза критично мислене, които да подпомогнат осъзнатия им избор и активно включване на обществения живот на тяхната общност.

Младежи ще търсят актуални примери за устойчиво лидерство и как да ги разпознаем, последваме или възпитаме техните качества и у бъдещите поколения.

Книгата „Лидери за ново начало“  се фокусира върху новото лидерство, така нужно за бизнеса, организациите и цялото общество. В нея са поместени 28 примера за съвременни лидери и носители на промяната от цял свят. Достъпна е на български и английски език.

Изложбата „Новите лидери“ включва портрети на вдъхновяващи личности от нашето съвремие, които проправят нови пътища. В изложбата са представени световни и родни лидери от различни области на обществения живот, науката, изкуството, спорта и хора от различен етнос и култура.

Срещата е част от дългосрочната инициатива "Лидери за ново начало" на фондация "Каузи".

Домакин на събитията в град Варна е Икономически университет.

Събитието е безплатно!

Начало на събитието 3 юни /четвъртък/ от 13:30 часа

  • Дискусия с бизнеса „Възможно ли е ново начало“ – 10:30 часа, събитието е достъпно ТУК
  • Младежка дискусия „Кои са устойчивите лидери“ – 13:30 часа, събитието е достъпно ТУК
©2022 Фондация "Каузи". Всички права запазени! Уеб агенция "Кая Про" ООД

Търси